Сучасний світ – це суцільне телебачення, мобільність, комп’ютерезованість. Це світ у якому постійні природні й технічні катаклізми.         

Перед суспільством постало питання про необхідність введення нових форм роботи з молоддю. Такою ланкою у виховному процесі в нашому ліцеї є психологічна служба. Ця служба діє для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, своєчасного виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних відносин усіх учасників педагогічного процесу, профілатика відхилень в індивідульному розвитку та поведінці. Вона є системою, що спрямована передусім на індивідуальну роботу з людиною з метою максимального виявлення її творчих здібностей та умов їхнього ровитку, формування здорового способу життя, подолання кризових життєвих ситуацій. Психологічна служба в ситемі освіти є складовою частиною державної ситеми охорони психічного здоров’я молодих громадян України та діє з метою виявлення і створення соціально-психологічних умов розвитку особистості.

 

Метою психологічної служби ліцею є:

 • соціально-психологічне забезпечення процесу реформування освіти;
 • здійснення психологічної експертизи, соціально- психологічної корекції, соціальної реабілітації учнівської молоді;
 • психологічна просвіта учасників навчально-виховного процесу: педпрацівників, учнів, батьків.

 

Завдання діяльності психологічної служби:

 • забезпечення якісного психологічного супроводу процесу навчання, зокрема здійснення діагностики готовності учнів до навчання в ліцеї;
 • науково- методичне й практичне забезпечення корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи, зокрема діагностика особистісного розвитку, ціннісних орієнтацій та соціального статусу учнів, виявлення вад і проблем соціального розвитку учнів, розробка й психологічне забезпечення корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з учнями;
 • орієнтація виховної роботи на соціально-психологічну профілатику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, профілатику девіантної та ризикованої поведінки, зокрема профілатика наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ/СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом, насильства;
 • здійснення соціально-педагогічної реабілітації учнів, які зазнали різних форм насильства, були втягнуті в протиправні дії, наркоманію, незаконнні види праці учнів, що, з тих чи інших причин не відвідують ліцей або знаходяться у скрутному життєвому становищі;
 • підвищення ефективності діяльності практичного психолога, розробка й упровадження новітніх методик, методів і технологій роботи;

 

Основні напрямки розвитку психологічної служби ліцею

 • соціально-психологічна та педагогічна реабілітація учнів, які знаходяться у кризовій життєвій ситуації, соціально-незахищених учнів і учнів з особливими потребами;
 • консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу;
 • підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу – учнів, педагогів, батьків;
 • соціально-психологічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку й соціальної ситуації розвитку учнів, прогнозування змін освітньої ситуації та визначення основних їх тенденцій;
 • проектування і соціально-психологічна корекція розвитку учнів у навчально-виховному процесі;
 • психологічна експертиза педагогічних інновацій, методів і методик, оцінка ефективності впровадження програм і проектів.