Мета атестація:

2017 року –підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», як викладачу спецдисциплін;

2019 року - встановлення 12 тарифного розряду, як керівнику гуртка

Методична проблема, над якою працює педагог: впровадження   інтерактивних методів навчання в навчально-виховний процес

Відкриті уроки:

Дата проведення

Тема уроку

12.12.2011

 

Тема уроку. Напилки. Види обпилювання. Технологія обпилювання металу напилками.

Мета уроку :

- навчальна: ознайомити учнів з видами напилків та їх призначенням, з прийомами обпилювання, операцію обпилювання металу за допомогою простих прийомів роботи, ознайомити учнів з правилами безпечної роботи при обпилюванні;

- виховна:  виховання працелюбності, організованості, культури праці, уваги, охайність, дбайливого ставлення до інструментів та матеріалів;

- розвиваюча:  розвивати логічне мислення, моторику рухів, окомір, координацію, точність.

06.11.2012

Тема уроку. Основні інформаційні джерела. Технологія по­шуку інформації засобами Інтернету.

Мета уроку: 

 •    - навчальна: засвоєння знань про основні джерела   інформації та технологію її пошуку; формування вмінь здійснювати пошук необ­хідної інформації з використанням різних джерел інформації;
 •   - розвиваюча: роз­вивати пізнавальну активність, пам’ять, логічне і критичне мислення;
 •  - виховна: виховувати допитливість, на­полегливість, працелюбність.

21.02.2013

Тема уроку. Характерні види спрацювання деталей двигуна, системи мащення та охолодження.

Мета уроку:

- навчальна: систематизувати знання учнів про технологічний процес розбирання машин на вузли; формувати в них технічні знання, які характеризують спрацювання деталей кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів, систем охолодження та мащення і способи їх усунення;

- розвивальна: розвивати вміння пояснювати та робити висновки після кожного блоку вивченого матеріалу, самостійно знаходити і використовувати різні джерела інформації, застосовувати теоретичні знання для виконання практичних завдань, для оцінки відповідей своїх товаришів;

- виховна: прищеплювати учням повагу до праці; виховувати сумлінність, відповідальність, дисциплінованість, самокритичність, ініціативність, відповідальне ставлення до безпеки праці під час ремонту тракторних двигунів, системи їх мащення та охолодження.

20.05.2013

Тема уроку. Інструментально-графічні прийоми побудови (паралельних та перпендикулярних прямих, кутів; поділ відрізків, кутів та кола на рівні частини).

Мета уроку:

- навчальна: показати необхідність застосування геометричних побудов при виконанні креслень, навчити учнів виконувати геометричні побудови: способами побудови паралельних та перпендикулярних прямих, кутів; поділ відрізків, кутів та кола на рівні частини;

- розвиваюча: розвивати логічне мислення, просторову уяву, пам’ять, вміння  аналізувати, порівнювати, узагальнювати, точність рухів та їх швидкість, працювати креслярськими інструментами

 - виховна: виховувати культуру праці, самостійність, вимогливість до себе, відповідальне ставлення до роботи.
акуратність при виконанні графічних побудов.

21.11.2013

Тема уроку. Побудова перерізів. Виконання та позначення перерізів.

Мета уроку:

- навчальна:  сформувати в учнів інтерес до теми; дати поняття «переріз»; сформувати чітке уявлення про класифікацію перерізів, про необхідність застосування таких графічних побудов; надати алгоритм виконання перерізів;

 - розвиваюча: розвивати в учнів абстрактне мислення;

- виховна:  виховувати акуратність у роботі, на­полегливість, працелюбність.

24.12.2013

 Тема уроку. Масштаби креслень: призначення, види й позначення. Основні відомості про нанесення розмірів на кресленні.

Мета уроку:

- навчальна: ознайомити учнів із поняттям масштабу та правилами нанесення розмірів на кресленнях і навчити їх виконувати нанесення розмірів на кресленнях; формувати навички самостійної роботи;

- розвиваюча: сприяти розвитку вмінь використовування креслярських інструментів при оформленні креслень;

- виховна: сприяти вихованню в учнів відчуття краси і акуратності в роботі.

20.11.2014

Тема уроку. Несправності системи змащування. Технічне обслуговування системи мащення.

Мета уроку:

- навчальна: систематизація знань учнів про загальну будову, призначення й дію системи мащення двигуна та формування в них технічних знань, які характеризують несправності системи мащення та способи їх усунення, про вид регламентних робіт ТО системи мащення, уміння застосовувати отримані знання під час роботи на автомобілях;

- розвивальна: розвиток пізнавальної активності й самостійності учнів, логічного мислення, технічного кругозору, навичок самоконтролю;

- виховна: прищеплення учням поваги до праці, виховання сумлінності, відповідальності, ініціативи, бережного ставлення до експлуатації автомобілів та безпеки праці при ТО системи мащення двигунів.

11.12.2015

Тема уроку. Призначення та основні види аксонометричних проекцій.

Мета уроку:

- навчальна: навчити будувати осі аксонометричних проекцій; будувати аксонометричні проекції плоских фігур;

- розвиваюча: розвивати просторове мислення, вміння користуватися креслярськими інструментами при графічних побудовах; наносити розміри на кресленнях;

- виховна: виховувати в учнів акуратність, посидючість у роботі.

05.10.2016

Тема уроку. Підприємець: хто це такий, як ним стати та чи варто це робити?

Мета уроку:

 - навчальна: дати учням розуміння, що підприємець –                                                ключова фігура ринкової економіки, які характерні риси     притаманні людині, схильній до підприємницької

діяльності; з’ясувати, які основні функції виконує підприємець; ознайомити їх з правами, обов’язками та відповідальністю підприємця; навчити їх визначати особисту здатність до підприємництва;

 - виховна: виховувати повагу до підприємництва, цікавість до підприємницької діяльності, економічну культуру та культуру спілкування з партнерами, самосвідомість і громадську гідність, потребу у самоосвіті;

- розвиваюча: розвивати вміння орієнтуватися в системі знань про статус підприємця, застосовувати необхідні знання в своєму житті, формулювати та відстоювати свою власну думку.

 

27.09.2017

Тема заняття. Види тонколистового металу. Властивості тонколистового металу.

Мета заняття:

- навчальна: засвоєння знань про механічні властивості металів, процес виготовлення тонколистового металу на прокатних станах, його види та призначення; формування практичних вмінь визначення твердості, гнучкості, пружності різних видів листового металу.

- розвиваюча: розвивати пам’ять, спостережливість;

- виховна: виховувати любов до праці та інтерес до роботи з тонколистовим металом.

29.11.2017

Тема заняття. Різання листового металу ручними слюсарними ножицями. 

Мета заняття:

- навчальна: ознайомити учнів з видами слюсарних ножиць, навчити різати слюсарними ножицями листовий метал, вирізати заготовки аксесуарів для каміна, ознайомити учнів з правилами безпечної роботи при різанні ножицями листового металу; 

- розвивальна: розвивати моторику рухів, окомір, увагу, працьовитість;

- виховна: виховувати бережливе ставлення до обладнання та інструментів, акуратність, дисциплінованість, основу культури праці.

13.12.2017

Тема заняття. Напилки, їх відмінність за розміром і профілем насічки та за номерами насічок. Класифікація напилків. Поводження з напилками, догляд за ними.

Мета заняття:

- навчальна - ознайомити учнів з видами напилків та їх призначенням, з правилами безпечної роботи з ними;

- виховна - виховання працелюбності, організованості, культури праці, уваги, охайність, дбайливого ставлення до інструментів та матеріалів;

- розвивальна -  розвивати в учнів навички аналізу при виборі напилків, логічне мислення, моторику рухів, окомір, координацію, точність.

 

16.05.2018

         Тема заняття . Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання         п        проекту. Створення банку ідей. 

Мета заняття: засвоєння знань про сутність творчості, зміст та технологію створення банку ідей, формування вмінь здійснювати пошук необхідної інформації з використанням різних джерел інформації; розвивати пам’ять, логічне мислення; виховувати допитливість, наполегливість, працелюбність.

26.06.2018

       Тема заняття. Розроблення реклами.

Мета заняття: навчити учнів розроблювати рекламу свого проекту -                        мангалу, розвивати естетичні смаки, виховувати любов до прекрасного.

10.10.2018

Тема заняття. Засоби вимірювання лінійних розмірів: штангенінструмент, кінцеві міри довжини.

Мета заняття. Ознайомити учнів із засоби вимірювання лінійних розмірів: штангенінструментом і кінцевими мірами довжини.

16.10.2018

Тема заняття. Практична робота. Ознайомлення з будовою і правилами користування мікрометром.

Мета заняття: Навчити учнів правильно користуватися мікрометром,  та правилами проведення вимірювань з допомогою цього приладу; навчитись проводити вимірювання з допомогою вище зазначеного приладу; виміряти розміри наданих деталей.

25.10.2018

Тема заняття. Прийоми розмічання на листовому металі. Підготовка до розмічання

Мета заняття: Засвоєння знань про прийоми розмічання. Формування знань про прийоми розмічання заготовки виробу на листовому металі та підготовчі роботи до розмічання та вмінь коректного використання розмічальних інструментів, економного розмічання заготовки. Розвивати акуратність, точність під час виконання графічних зображень. Виховувати основи культури праці.

05.12.2018

Тема заняття. Гнуття металу. Інструменти та пристрої для гнуття металу.

Мета заняття: навчитися використовувати інструмент, пристрої і обладнання, які приміряються при гнутті листової сталі, прутків, а також труб під різними кутами.

22.01.2019

Тема уроку. Виконання і позначення перерізу.

Мета уроку: навчальна - ознайомити з особливостями виконання        перерізу, навчити виконувати і читати креслення предмета при виконанні перерізів; виховна – виховувати відповідальне ставлення до роботи; розвиваюча – розвивати просторове мислення, увагу, пам'ять.

Методичні напрацювання:                                                                             

Доповіді і виступи:

Дата

Тема доповіді або виступу

Педагогічна рада

30.12.2011

 

1. Міжпредметні зв’язки  як засіб інтегрованого змісту сучасного навчання (протокол № 4)

2. Шляхи підвищення ефективності морального виховання учнів (протокол № 4)

05.01.2012

Формування екологічної культури особистості. Залучення учнів до активної екологічної діяльності.  Екологічна освіта на уроках будови і експлуатації автомобіля (протокол №5)

31.10.2012

 

Використання інноваційних технологій в сучасних умовах розвитку освіти (з використанням мультимедійного обладнання, протокол №2)

30.05.2013

 

1. Використання між предметних зв’язків як важливий засіб підвищення якості знань і практичних навичок учнів у процесі професійної підготовки (протокол № 9)

2. Підвищення зацікавленості та розвиток креативного мислення учнів через використання ігрових завдань та інтерактивних технологій. (протокол № 9)

12.12.2013

Креативна освіта. Основні поняття та напрямки. Принципи побудови навчально-виховного процесу (з використанням мультимедійного обладнання, протокол №5)

12.01.2017

Поєднання інноваційних та традиційних форм і методів роботи як один із напрямків підвищення якості уроку (з використанням мультимедійного обладнання, протокол № 4 )

Методична рада

09.10.2012

 

Використання методу порт фоліо у методичній роботі як засобу самоорганізації та самоконтролю розвитку компетентної особистості (протокол №2)

14.03.2013

 

 Застосування інтерактивних технології у навчально-виховному процесі ( з використанням мультимедійного обладнання, протокол № 7 )

08.10.2015

Традиції та новації в навчанні. (Семінар-практикум)

Доповіді і виступи

27.06.2010

Формування викладача в саморозвитку, самовдосконаленні через впровадження новітніх освітніх технологій (Проблемний стіл)

18.01.2011

Інтерактивні методи навчання (МК  ПП сільськогосподарського виробництва)

17.05.2011

Активізація науково-пізнавальної діяльності учнів (МК ПП сільськогосподарського виробництва)

20.09.2011

Самостійна навчальна діяльність учнів ( МК ПП сільськогосподарського виробництва)

09.01.2012

Організація роботи майстра в. н. та класного керівника з педагогічно занедбаними учнями (Педагогічні читання)

05.09.2012

 

Інтерактивні методи навчання на уроках технологій (Теоретичний семінар, МК ПП природничо-математичної підготовки)

18.10.2012

Прийоми слюсарних операцій в алгоритмах  ( МК ПП сільськогосподарського виробництва)

10.12.2012

 

Методика проведення різних типів уроків (Протокол № 4,  школа молодого педагога)

10.12.2012

Технологія проблемного навчання (Теоретичний семінар)

17.01.2013

Використання між предметних зв’язків при викладанні спец предметів ( МК ПП сільськогосподарського виробництва)

19.09.2013

Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів за сучасних умов (МК ПП сільськогосподарського виробництва)

01.10.2013

Активізація навчальної діяльності учнів на уроці (МК ПП природничо-математичної підготовки)

12.11.2013

Технології колективно-групового навчання (МК ПП будівельної промисловості)

20.11.2013

Оптимізація та інтенсифікація навчання економічних дисциплін (Обласна секція викладачів економіки)

16.12.2013

 

Модель сучасного уроку з точки зору компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання (Теоретичний семінар)

19.12.2013

Використання ІКТ при вивченні спец предметів для підвищення навчальних досягнень учнів (МК ПП сільськогосподарського виробництва)

08.01.2014

Типи уроків теоретичного навчання (Педагогічні читання)

08.01.2014

Застосування проектів на уроках технологій. Поділ думками (МК ПП природничо-математичної підготовки)

27.02.2014

Урок у інтерактивних технологіях навчання (Науково-теоретичний семінар)

08.04.2014

Уміння педагогічного спілкування. (Круглий стіл. МК класних керівників)

16.04.2014

Вплив стилю спілкування педагога на емоційне самопочуття учнів. Диспут. (МК класних керівників)

13.05.2014

Структура процесу виховання. Година спілкування – сутність, зміст і процес виховання (МК класних керівників)

04.11.2014

Професійна етика педагога (Круглий стіл. МК ПП електротехнічних дисциплін)

22.04.2015

Психологічні труднощі у навчанні учнів. Типологія, причини їх подолання (Проблемний стіл)

27.05.2015

Організація ефективного педагогічного спілкування (Семінар)

03.11.2015

Особливості організації виконання учнями графічних завдань з креслення (МК ПП будівельної промисловості)

05.01.2016

Сучасні вимоги до уроку креслення (МК ПП будівельної промисловості)

06-24.02.

2017

Творча робота «Інтерактивні форми і методи навчання на уроках технологій» (ЗІППО)

14.03-04.05.

2017

Творча робота: «Розвиток просторового мислення учнів на уроках креслення» (НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій області)

12.10.2017

З досвіду роботи  «Психолого-педагогічні проблеми розвитку просторового мислення на уроках креслення». (МК ПП будівельної галузі)

09.11.2017

Вимоги до сучасного уроку. (Методичний діалог – «Сучасний урок») (МК ПП будівельної галузі)

14.12.2017

Виховання учнівського колективу.

(Психолого-педагогічний семінар «Класний колектив сьогодні. Згуртованість класного колективу») (МК ПП будівельної галузі)

20.12.2017

Доповідь. Основні принципи організації навчально-виховного процесу (МК суспільно-гуманітарної підготовки)

17.01.2018

Доповідь. Розвиток мислення учнів, формування пізнавальних вмінь на уроках економіки (МК суспільно-гуманітарної підготовки)

21.02.2018

Презентація циклу уроків із економіки «Національна економіка як ціле» (МК суспільно-гуманітарної підготовки)

13.09.2018

Як діяти в конфліктній ситуації  (Тренінг)

11.10.2018

Психологічне здоров’я викладача  (Теоретичний семінар)

 

 

08.11.2018

З досвіду роботи: Використання ТЗН під час викладання спецдисциплін (МК ПП будівельної галузі)

13.12.2018

Непередбачувана ситуація у педагогічній взаємодії (Круглий стіл)

14.02.2019

Методика організації колективної та групової роботи у гуртках науково-технічної творчості (МК ПП будівельної галузі)

Публікації у засобах масової інформації:

- Методична розробка уроку професійно-теоретичної підготовки з теми «Несправності системи мащення» - журнал Профтехосвіта № 2, 2012

- Методична розробка уроку професійно-теоретичної підготовки з теми «Характерні види спрацювання деталей двигуна, системи мащення та охолодження» - журнал Профтехосвіта № 7, 2015

- Збірка сценаріїв виховних заходів патріотичного спрямування «Щоб мати Україну – треба бути Українцями». Година спілкування «Ми  - нація єдина, твої ми діти, Україно!», 2015

 • З досвіду роботи. Застосування методів розвитку просторового мислення на уроках креслення. – журнал Вісник ДПТНЗ «Білківський ПАЛ», березень,  2018
 • Свято останнього дзвоника «Відлітають птахи із рідного гнізда». – журнал Вісник ДПТНЗ «Білківський ПАЛ», червень,  2018
 • Доповідь. Використання ТЗН під час викладання спецдисциплін. – журнал Вісник ДПТНЗ «Білківський ПАЛ», листопад,  2018
 • Методична розробка заняття в гуртку «Різання листового металу ручними слюсарними ножицями». – Методичний портал, 2019
 • Методична розробка заняття в гуртку «Напилки, їх відмінність за розміром і профілем насічки та за номерами насічок. Класифікація напилків. Поводження з напилками, догляд за ними. Методичний портал, 2019

Участь у конкурсах

 • Панорама педагогічної творчості «Професійно-технічна освіта Закарпаття – 2011»
 • Краще навчально-методичне забезпечення кабінетів в середині МК педагогічних працівників сільськогосподарського виробництва, 2012
 • Огляд-конкурс на кращий інноваційний проект – Школа морального здоров’я, 2012
 • Конкурс «Калейдоскоп педагогічних ідей», 2013
 • Конкурс учнівських проектів з предмету технології, 2013
 • Конкурс «Панорама творчих уроків – 2015»
 • Декада педагогічної творчості. Методична розробка уроку з теми «Напилки, їх відмінність за розмірами насічок. Класифікація напилків. Поводження з напилками, догляд за ними» , 2016