Педагогічна діяльність

Мета атестації: присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

Відкриті уроки

§                    Особливості реляційних баз даних. Форма проведення: презентація     

(Протокол МК викладачів природничо-математичної підготовки  № 5 від 18.12.08).

         У статті подано методичну розробку з теми «Особливості реляційних баз даних».

        Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

        Мета: ознайомити учнів  з поняттям бази даних, систем управління базами даних,  типами баз даних, їх особливостями, з СУБД Microsoft Access; навчити учнів створювати нові та відкривати уже існуючі бази даних.

        Наочність – людина в процесі інформаційної діяльності збирає й накопичує відомості про навколишній світ. До появи обчислювальної техніки вся інформація зберігалася звичайно в письмовому або друкованому виді. Однак чим більше були обсяги інформації, з якими приходилось оперувати людині, тим гостріше вставало питання збереження інформації та її обробки.

Однієї з важливих функцій інформатики є організація зберігання інформації з метою швидкого пошуку необхідних даних. Для цього вся збережена в комп'ютері інформація повинна бути розсортована по ряду ознак. Будь-яка зміна інформації повинна миттєво враховуватися.

Інформація, збережена в комп'ютері й об'єднана у взаємозалежну сукупність за рядом ознак, називається базою даних. Щоб оперувати даними, що складають базу, необхідна окрема програма. Програми, які управляють зберіганням, обробкою й пошуком інформації в БД, називаються системами управління (керування) базами даних (СУБД).

Бази даних (БД) – це систематизоване сховище інформації певної предметної області.

Саме тому даний урок я пропоную у вигляді презентації.

§                     Текстовий редактор. Форма проведення: урок – гра 

(Протокол МК  викладачів природничо-математичної підготовки  № 4 від 12.11.10),

 Мета – застосування учнями  умінь і навичок роботи в текстовому редакторі на практиці, узагальнити знання, навчитись використовувати Microsoft Word у творчій роботі; формування особистої відповідальності за власний результат і результат роботи товаришів, сприяти відповідальному ставленню до своїх обов’язків

У статті подано методичну розробку уроку  узагальнення та систематизації знань з теми «Текстовий редактор», із застосуванням таких форм і методів навчання: робота в групах, метод «Коло ідей», турнір-розминка «Обганялки», «Збери слово», «Кросворд», мультимедійні презентації.

   Автор, тему «Текстовий редактор», висвітлив в цікавому та доступному для сприйняття ракурсі. Результативність цієї роботи досягається тим, що викладач врахував не тільки зміст, того що вивчають учні, але й особливості процесу засвоєння цього змісту, а також, прийоми мислення, дослідження і спілкування.

 Автор пропонує вихованцям  на уроці  показати свою обізнаність в роботі з текстовим редактором.

 

§                    Коп’ютерні презентації. Форма проведення: урок – гра 

(Протокол МК педагогічних працівників електротехнічних дисциплін № 4 від 11.12.12),

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

 Мета – дати учням  уявлення про мультимедіа, познайомитися з програмою для створення презентацій; навчитися технології створення та демонстрації електронних презентацій.

Очікувані результати.

Учні повинні:

·         завантажувати програму для створення презентацій і виходити з неї;

·         створювати слайди;

·         вибирати фон та користуватись шаблонами, оформлювати слайди;

·         створювати тексти в слайдах;

·         вставляти графічні об'єкти на слайди (малюнки, різні автофігури та комбінацію з них, тощо);

·         додавати анімацію, відео та звук до слайдів.

 У статті подано методичну розробку уроку  узагальнення та систематизації знань з теми «Коп’ютерні презентації»  із застосуванням таких форм і методів навчання: гра «Незакінчене речення», інтерактивна гра «Мікрофон», мультимедійні презентації.

   Автор, тему «Коп’ютерні презентації», висвітлив в цікавому та доступному для сприйняття ракурсі.

 Щоб  краще зрозуміти  призначення комп'ютерних презентацій автор пропонує переглянути кілька  презентацій, створених учнями минулих років.

Робочий зошит  з предмета  «Електротехніка з основами промислової електроніки»
з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»
(ІІ, ІІІ розряди)

- Особливості реляційних баз даних

18.12.14

- Інтелект – шоу «Зоряна мить».

25.02.15

- Експлуатація акумуляторних батарей.

 

05.03.15

- Електронна пошта. Принципи -функціонування

02.04.15

- Електронні таблиці.

16.12.15

- Текстовий редактор

12.11.16

- Структурний підхід до побудови алгоритмів

16.12.16

- З’єднання проводів

10.03.16

- Роль людського фактору в автоматизованому виробництві.  Перспективи розвитку ЕОТ і засобів автоматизації

15.05.16

- «Виконавчі пристрої. Пристрої зв’язку з об’єктами управління».

13.10.17

Методична робота

§                    Культура мовлення педагога.

Школа педагогічної майстерності. Протокол  МК № 2 від 21.10.09

Мета статті – розкрити поняття культури мови та співвідношення з професійною культурою педагога.

       Отже, викладач зобов'язаний бути не тільки компетентним фахівцем з високою науковою і діловою кваліфікацією, виконавською дисципліною; не лише духовно багатою особистістю, що несе моральну відповідальність за свою навчальну і виховну діяльність у ліцеї; педагог має бути водночас комунікабельною особистістю з високою культурою спілкування, вмінням вести діалог, дискутувати, забезпечувати позитивний моральний та емоційний настрій у педагогічній взаємодії.

 Методичні рекомендації щодо втілення у життя цих завдань ви знайдете у  даній статті.

§                    Сучасні освітні технології навчання

Школа педагогічної майстерності. Протокол  МК № 10  від 19.05.10

Мета статті – показати, що здобуття якісної освіти  за сучасних умов неможливе без використання в процесі їхньої підготовки інноваційних технологій навчання, які забезпечують більш глибоке та повне опанування теоретичного і практичного матеріалу. Саме тому одним із пріоритетних напрямів розвитку ліцею є запровадження в навчальний процес сучасних освітніх технологій з використанням мультимедійного обладнання та відповідного програмного забезпечення.

§                     Організація самостійної роботи учнів засобами інформаційних технологій.

Педагогічний лекторій. Методична рада. 27.11.12.

Мета – розкрити   самостійність яка  виявляється в активності, спрямованій на набування, вдосконалення знань, оволодіння прийомами роботи. Показати, що пізнавальна самостійність завжди спрямована на засвоєння нових знань, передбачає готовність учня до пошукової роботи. Вона співвідноситься з творчими здібностями як родове і видове поняття, але формування цієї якості можливе лише в процесі активної інтелектуальної діяльності.

Самостійність - це насамперед свідоме мотивування дій та їх обґрунтованість, не піддавання чужим впливам, прагнення і здатність чинити відповідно до своїх особистих переконань. Навички і вміння самостійної роботи в учнів формуються не самі по собі, а в результаті спеціально організованих вправ, що органічно включаються у навчальний процес.

Активізація творчої діяльності учнів з метою формування професійної компетентності. Протокол № 2

27.10.2014

- Стан запровадження інноваційних технологій під час проведення професійно-теоретичного та професійно-практичного навчання. Протокол №10

23.05.15

- Презентація педагогічної педради.

 Протокол  №1

30.08.15

- Використання інноваційних технологій в сучасних умовах розвитку освіти.

Протокол № 2

31.10.15

- Історія розвитку інформаційних технологій.

Протокол № 2.

31.10.16

- Робота з обдарованою молодю. Протокол № 7

20.03.2017