Педагогічна діяльність

 

Мета атестаціїприсвоєння   кваліфікаційної  категорії «спеціаліст вищої категорії»

Відкриті уроки

 • «Навколо світу за 45 хвилин» (Складні випадки правопису великої букви). Урок-подорож (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 5  від 28.12.2011 р.)

        Матеріал методичної розробки являє собою зміст відкритого уроку з української мови на тему «Складні випадки правопису великої літери». Урок проведено у формі подорожі. Учні мали змогу повторити  складні  випадки  правопису  великої букви,  удосконалювати вміння вживання великої літери в писемному мовленні. Урок проведено для членів методкомісії.

 • Лексика та фразеологія. Урок-змагання «Брейн-ринг»( Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки   № 4 від 28.11.2012 р.)

      Матеріал методичної розробки являє собою зміст відкритого уроку з української мови на тему «Лексика та Фразеологія» . Урок проведено у формі дидактичної гри «Брейн-ринг», під час якого учні мали змогу повторити, закріпити, узагальнити та систематизувати знання, уміння і навички з теми; розвивати усне мовлення та логічне мислення; виховувати любов до рідної мови. На уроці за допомогою комп’ютерних технологій використано різні види дидактичних ігор.

         Урок проведено для членів методкомісії гуманітарної підготовки.

 • «Влада золота  та її філософія   в повісті Оноре де Бальзака « Гобсек». Урок-суд.(Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 3 від 22.10.14  р.)

          Методична розробка являє собою зміст відкритого уроку з світової літератури на  тему  «Влада золота  та її філософія   в повісті Оноре де Бальзака « Гобсек». Урок проведено у формі рольової гри – урок-суд. Такі уроки дають змогу формувати творчу особистість з глибоким критичним мисленням, допомагають зробити правильний вибір у житті. Сприяють вихованню в учнів загальнолюдських, духовних цінностей на основі особистого усвідомлення.

         Урок проведено для членів методкомісії.

 •  «Кіно США. Основні жанри американського кіно» (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 7    від  25 .02.15  р.).

Методична розробка являє собою зміст відкритого уроку з художньої культури на  тему «Кіно США. Основні жанри американського кіно». Урок проведено за допомогою інтерактивних методів навчання, зокрема, методу проектів. Для того, щоб зацікавити учнів навчальним матеріалом, варто перейти із площини монологічного викладу навчального матеріалу в площину конструювання діалогу між учнями. А цьому сприятиме використання сучасних педагогічних технологій – інтерактивних, ігрових, проектних, мультимедійних тощо, які є важливою умовою забезпечення якісної освіти.

Урок проведено для членів суспільно-гуманітарної підготовки  та вебінару викладачів художньої культури ПТНЗ на тему: „Творча діяльність викладача суспільних дисциплін – один із важливих чинників підвищення якості освіти учнів”. 

 • Відкритий урок з української мови на тему «Написання імен по батькові та прізвищ».(Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 5    від  23 .11.15  р.).

Метою даного уроку було за допомогою інтерактивних методів навчання повторити й поглибити знання учнів про особливості творення, написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ; розвивати творчі вміння утворювати і доцільно використовувати чоловічі і жіночі імена по батькові у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розширювати світогляд учнів, виховувати повагу до відомих постатей українського народу та культуру мовлення.

Урок проведено для членів методкомісії.

4

 • Відкритий урок з української мови на тему «Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови». (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 4  від 27 .12.17  р.).

      Вашій увазі пропонується методична розробка уроку з української мови на тему «Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови». Особливістю даного уроку є системне використання у процесі опрацювання мовного матеріалу внутрішньопредметних зв’язків (з лексикою і фразеологією, культурою мовлення і стилістикою, фонетикою й орфоепією, текстом тощо) та міжпредметних зв’язків (з українською літературою, електротехнікою). Тому в основу дидактичного матеріалу покладені завдання, завдяки яким здійснюється вдосконалення практичних умінь і навичок мовленнєво-комунікативної діяльності учнів.

 

 • Цикл уроків із зарубіжної літератури з теми "Оноре де Бальзак" (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки №6    від  21.01.15  р.).
 • Цикл уроків із зарубіжної літератури з теми "Михайло Булгаков" (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки №7    від  10.02.16  р.).
 • Цикл уроків із української мови з теми "Орфографічно-пунктуаційний практикум" (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки №8    від  15.03.17  р.).

Методична робота

 

·        Особливості застосування дидактичних ігор на уроках української мови та літератури

(Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 5 від 28 грудня 2011 р.)

         У даній статті розглянуто особливості застосуванні дидактичних ігор на уроках української мови та літератури. Адже саме дидактичні ігри, ігрові заняття і прийоми підвищують ефективність сприймання учнями навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять у неї елемент цікавості.

 

 • Формування пізнавальної активності і творчої самостійності учнів на уроках української мови та літератури.  (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 4 від 28.11.2012 р.)

      Зацікавити учнів українською мовою та літературою як предметами навчання можна передусім шляхом уникнення одноманітності, шаблону і схематизму в роботі над словом, позбавлення учнів необхідності нудно зубрити визначення і правила. Чітке і доказове опрацювання мовних явищ та варіювання форм, методів і прийомів навчання, адекватних виучуваним фактам, є тими чинниками, які збуджують пізнавальний інтерес і стимулюють самостійне мислення учнів.

 • Використання мультимедійних технологій  на уроках літератури - вимога часу. (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 9 від 22.04.2015 р.)

    На кожному уроці української мови та літератури з будь-якої теми, мультимедійні технології допомагають створити високий рівень особистої зацікавленості учнів за допомогою інформації, виведеної на екран, формування в них самоосвітніх навичок і вмінь, глибокого аналізу мовних процесів. При цьому нові засоби навчання дозволяють органічно поєднувати інформаційно-комунікативні, особистісно-орієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності. Впровадження мультимедійних презентацій у навчальний процес є невід`ємною частиною роботи на уроках української мови та літератури, оскільки суттєво підвищується ефективність навчання.

 • Критичне мислення на уроках світової літератури. (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки № 5 від 09.12.2015 р.)

    На уроках зарубіжної літератури учень опановує знання і навички, що допомагають орієнтуватися у світі різноманітних творів. Це дає можливість простежити за розвитком людської свідомості, світогляду, відбитого, зафіксованого у творчості, і сприяє формуванню власних поглядів. Ось чому одним із засобів, інструментів у цьому процесі є розвиток в учнів різноманітних видів мислення, у тому числі й критичного.

 • Нетрадиційні форми проведення засідань методичних комісій.

      Методичні комісії – це одна з форм методичної роботи, яка сприяє підвищенню рівня фахової майстерності педагога. Методична комісія є колегіальним дорадчим органом, який виконує науково-методичний супровід навчального процесу в структурних підрозділах навчально-методичного центру шляхом вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, розробки пропозицій щодо підвищення змісту якості навчання, створення відповідного програмного та інформаційно-методичного забезпечення, дослідно- експериментальної роботи з єдиної науково-методичної проблеми центру. Головне для успішного вирішення навчальних завдань – добре продумана система роботи методичних комісій, а це можливо при чіткому науково обґрунтованому плануванні їх роботи.

 • Використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі.

     Вже давно минули ті часи, коли комп’ютер був «героєм» фантастичного футуристичного роману або інструментом для роботи фахівців вузького кола спеціальностей. Технології розвиваються надто швидко, рівний доступ до інформації отримали мільйони людей, і дійсно, щоб "тримати руку на пульсі" необхідно бігти удвічі швидше! Використання мережевих технологій, як локальних так і глобальних, може суттєво покращити процес навчання та виховання, а з часом і докорінно змінити. Сьогодні комп'ютер став незамінним помічником і у роботі освітян.