Педагогічна діяльність

 Мета атестації: 2018 р. - встановлення  13 тарифного розряду (майстер в/н); 2019 р. - присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії"                                                                                                

Відкриті уроки

 - «Зняття ділянок старої штукатурки, розшивка щілин і їх обробка, очищення набілу, затирання, перетирання поверхонь, обробка пошкоджень на галтелях, укосах, кутах». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 7 від 02.02.2016р.)

           Мета  уроку: набуття  знань  технологічного  процесу  зняття ділянок старої штукатурки, розшивки щілин і їх обробці, очищенню набілу, затиранню, перетиранню поверхонь, обробці пошкоджень на галтелях, укосах, кутах; розвивати  пізнавальну  активність,  логічне  мислення; виховувати  самостійність,  активність,  наполегливість,  активність,  відповідальність.                                                                               

  - «Лицювання вертикальних поверхонь глазурованими плитками «шов в шов»». (МКПП будівельної галузі, протокол № 7 від 07.02.2017р.)                             

      Мета уроку: сформувати первинні вміння якісного виконання прийомів укладання плитки на вертикальну поверхню з дотриманням правил безпеки праці при облицюванні вертикальних поверхонь керамічними плиткам; розвивати навички учнів під час лицювальних робіт новітніми матеріалами, логічне мислення, самостійність; виховувати культуру спілкування, почуття відповідальності за результат праці, професійної зацікавленості.

 

 - «Способи підготовки цегляних, бетонних та газобетонних поверхонь під обштукатурювання вручну та із застосуванням ручних механізованих  інструментів» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 4 від 01.11.2016 р.)

Мета уроку: сприяти формуванню знань учнів про підготовку поверхонь під обштукатурювання; вчити застосовувати теоретичні знання в професійній діяльності; удосконалювати вміння самостійного прийняття рішень у нових нестандартних навчально-пізнавальних ситуаціях; розвивати в учнів комутативні та професійні навички; удосконалювати вміння працювати з джерелами інформації; розвивати аналітичне, логічне та критичне мислення, пам'ять, увагу, пізнавальну самостійність; виховувати в учнів почуття відповідальності, товариськості, сумлінне ставлення до праці, прагнення до самостійної роботи в рамках соціальної адаптації, інтерес до професії та ділові якості.

- «Портландцемент , його виготовлення та застосування» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 6 від 11.01.2018р.)

 Мета уроку: закріпити знання учнів про портландцемент як основне в’яжуче для мулярних, плиткових і лицювальних робіт, про сировину для його виробництво, хімізацію процесу випалювання сировини,застосування цементу для традиційних та сучасних матеріалів; розвивати наполегливість, творчі і комунікативні здібності учнів; виховувати свідоме ставлення до навчання, розуміння необхідності вивчення загальноосвітніх та спеціальних предметів предметів.

 - «Підготовка дерев’яних поверхонь під обштукатурювання. Способи виготовлення та кріплення дранки» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 6  від 10.01.2019р.)

Мета уроку: узагальнити, систематизувати та закріпити знання учнів з теми; активізація розумової діяльності, розвиток логічного мислення учнів, спритності, дотепності, пізнавального інтересу; виховувати естетичні смаки, сумлінне ставлення до індивідуальної та колективної праці, формувати  трудову дисципліну; застосування інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання.

 

  Методична робота

- «Особистісний підхід у вихованні учнівської молоді». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 4 від 01.11.2016р.)                                                                           

      Особистісно-діяльнісний підхід у професійній підготовці – це багатомірна, багатоаспектна, багаторівнева ступінчата відкрита структура, що відображає змістовну та процесуальну повноту професійної підготовки учнів, спрямована на розвиток та саморозвиток підлітка як автора своєї діяльності.

«Активізація навчальної діяльності учнів на уроках спецтехнології». (МК ПП будівельної галузі,протокол № 4 від 01.11.2016р.)

Активізації пізнавальної діяльності учнів сприяють позитивне ставлення до навчання, інтерес до навчального матеріалу, позитивні емоційні переживання у навчальній діяльності. Вона залежить і від зв'язку навчання з життям, єдності між інтелектуальною і мовною діяльністю учнів, використання на практиці засвоєних знань, умінь і навичок. Позитивно впливають на неї систематичне повторення засвоєних знань, варіативність і диференціація вправ, роботи для засвоєння складного матеріалу доступними методами.

- «Інноваційні технології як шлях до якісної освіти». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 2 від 14.09.2017р.)

Особлива увага нині стала приділятися впровадженню інформаційних технологій в освітній процес, розгортанню системи освіти на підставі використання найсучасніших інформаційних технологій.

- «Ігрові технології навчання». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 3 від 12.10.2017р.)

Соціально-психологічний вплив гри виявляється в по­доланні учнем страху говоріння, у формуванні культу­ри спілкування, особливо культури ведення діалогу. Гра формує здатність приймати самостійні рішення, оцінюва­ти свої дії та дії інших, сприяє активізації знань. Ігровий підхід не є визначальним способом засвоєння навчального матеріалу, але він значно збагачує педагогіч­ну практику і розширює можливості учнів.

«Готовність педагогічних працівників до інноваційної діяльності». (МК ПП будівельної галузі,протокол № 3 від 12.10.2017р.)

 

Готовність викладача до інноваційної діяльності – комплекс якостей особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності та її результатів. Використання та впровадження інноваційних педагогічних технологій дає можливість забезпечувати конкурентоспроможність спеціалістів, підготовлених у процесі їх професійного навчання, сприяти підвищенню їх професійної мобільності.

 

«Інноваційна складова моделі професійної діяльності сучасного педагога професійно-технічної освіти». (МК ПП будівельної галузі, протокол № 5 від 13.12.2018р.)

       Професіоналізм  педагога – складне динамічне явище, зумовлене багатьма чинниками, які є складовими моделі професійної діяльності сучасного педагога професійно-технічної освіти. Вважаємо, що проектування власної освітньої траєкторії молодого педагога сприяє розвитку готовності до інноваційної діяльності, що є запорукою його професійного розвитку.

- «Роль викладача та майстра виробничого навчання у самореалізації та самоствердженні учнів» (МК ПП будівельної галузі, протокол № 6 від 11.01.2018р.)

Сьогодні сучасне суспільство потребує не вузьких спеціалістів – носіїв окремих виробничих функцій, а у всебічно розвинених соціально активних особистостях, які мають фундаментальну наукову освіту, багату внутрішню культуру. Не дивлячись на те, що для будь-якого кваліфікованого спеціаліста необхідні глибокі знання, для педагогічної діяльності викладача та майстра виробничого навчання особливо важливі професійно значущі особистісні якості.

 

- Впровадження елементів дистанційного навчання на уроках виробничого навчання (виступ на обласній методичній секції педагогічних працівників з професій будівельного напрямку) 30.03.2021