Педагогічна діяльність
 
Методичні напрацювання:                                                                            

            Методична розробка уроку української мови «Складне речення з різними видами зв’язку»

(Протокол №4 МК суспільно-гуманітарної підготовки від 12.11.2009 року).

Матеріал методичної розробки призначений для допомоги учням в організації самостійної роботи.  Завдання, на мою думку, сприятимуть активізації поглибленню знань про будову складного речення, основні типи складних речень, засоби зв’язку предикативних частин сполучникових, безсполучникових та багатокомпонентних складних речень, семантико-синтаксичні відношення між предикативними частинами, а також розвиткові та удосконаленню умінь та навичок синтаксичного аналізу різних типів складних речень.

 

Цикл уроків «Орфографічно-пунктуаційний практикум»

 (Протокол  МК суспільно-гуманітарної підготовки №5 від 26.12.2012року).

            В основу запропонованих уроків покладені ті правописні закони, що продиктовані традицією української мови, її будовою, власними законами мови самостійної, мови, що має свою довголітню історію і виявляє свої власні тенденції розвитку.

            А завдяки індивідуальним завданням учні закріпили знання про основні орфограми в префіксах, коренях, суфіксах тощо.

            Методична розробка уроку української мови «Система частин мови, спільне й відмінне в них. Рід     відмінюваних і невідмінюваних іменників.»

(Протокол №5  МК суспільно-гуманітарної підготовки, від 10.12.2013)

Тема уроку. Система частин мови, спільне й відмінне в них. Рід     відмінюваних і невідмінюваних іменників.

 

Мета: повторити та систематизувати знання учнів про систему частин мови, про ознаки, за якими виділяється кожна з частин мови (лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль), удосконалювати правописні вміння та навички; удосконалювати логічне мислення, вміння порівнювати, виділяти головне, робити висновки, узагальнювати; розширювати словниковий запас учнів; виховувати любов і повагу до рідного слова, мови, пам'ять і вдячність до генія українського слова Тараса Шевченка.

Тема. Морфологічна будова слова. Способи словотвору.

            Мета:

 • повторити та систематизувати вивчене про будову слова і словотвір, узагальнити й поглибити знання про морфеми;
 • повторити основні способи словотвору;
 • на основі морфемної структури слова вдосконалювати орфографічну грамотність;
 • розвивати цілісне сприйняття мови, бачення взаємопов’язаності і взаємодоповнюваності мовних систем;
 • виховувати уважність до пояснюваного чи коментованого матеріалу, повагу до української мови, уміння узагальнювати, використовувати здобуті знання на практиці.

 

Тема. Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їх: сполучникові й безсполучникові.

Мета:

 • навчальна:
 • створити умови для поглиблення знань учнів про складне речення, його ознаки, будову, інтонаційні особливості;
 • учити знаходити їх у текстах;
 • удосконалювати пунктуаційні вміння учнів;
 • розвивальна:
 • розвивати творчі вміння моделювати складні речення, реконструювати прості речення в складні, складати речення за схемами, використовувати складні речення в усних та письмових висловлюваннях;
 • виховна:
 • за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в учні любов до рідної мови та обраної професії.

Методична мета:упровадження нових технологій навчання і виховання.

Тема уроку. Складні випадки правопису мякого знака, апострофа, великої літери.

Особливість уроку полягає в тому, що викладач у творчо-ігровій формі перевіряє всі знання, навички і вміння, набуті і засвоєні. Конспект містить добірку вправ, які допоможуть урізноманітнити форми роботи на уроці, сприятимуть створенню атмосфери зацікавленості, творчої співпраці вчителя та учня. Пропонований матеріал може використовуватися і як індивідуальні завдання при підготовці до олімпіад та конкурсів з української мови.

Мета:

навчальна:

- систематизувати й поглибити знання учнів про норми української орфоепії, орфографії;

- виробляти й удосконалювати уміння знаходити орфографічні помилки у писемному мовленні;

      - формувати вміння змістовно й відповідно до норм літературної мови висловлюватися, користуючись словниками;

розвивальна:                 

- розвивати навички правопису мякого знака,  апострофа та великої літери;

- розвивати зорову та слухову пам'ять, логічне мислення, дикцію, самоосвітню, суспільну, мотиваційну компетентності учнів та формувати їхнє свідоме ставлення до навчання, усвідомлення необхідності оволодіння орфографічними нормами української літературної мови;

виховна:

- виховувати увагу до художнього слова та повагу до його творців;

- заохочувати учнів до вивчення української мови;

- зміцнювати віру учнів у власні можливості, викликати в них задоволення від пізнання світу;

 -  допомагати учням самовиражатися та самоутверджуватися.

Методична: удосконалення форм і методів вивчення рідної мови; формування національно-патріотичного виховання у розвитку особистості.

Методична робота

{C}*      Рекомендації словесникам „Виховуємо любов до України” 

(Протокол № 6  МК суспільно-гуманітарної підготовки від 25.12.2013 року).

Учень, який пізнає світ через художній твір, сприймає його не тільки розумом, свідомістю, інтелектом, а й почуттями, емоціями. Мистецтво відбиває довкілля в образах. Осягнення творів літератури мусить здійснюватися адекватно самій його природі, тобто через образ.

Традиційна система методів, що склалася сьогодні, спрямована на опанування учнями знань, формування їхніх умінь і навичок. Проте урок літератури як урок мистецтва, а не просто навчальний предмет, дає не тільки знання, розвиваючи логічне мислення, інтелект учня, - він формує її духовний світ, розвиває емоційно-почуттєву сферу.

{C}*      Використання творчих завдань професійного спрямування на уроках української мови

(Обласна секція викладачів словесності  29.10.2013 р.)

Сучасні ПТНЗ налаштовані на створення сприятливих умов для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування в них орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності, забезпечення реалізації принципу особистісно-орієнтованого навчання. Тому одним із головних завдань, яке повинен ставити перед собою викладач професійно-технічного  закладу, - дати молодій зміні глибокі й міцні знання, засобами свого предмета розкрити красу їхньої майбутньої професії. У статті подано різнотипні  завдання професійного спрямування для учнів, що здобувають професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Муляр-штукатур», «Електрогазозварник»

Публікації у ЗМІ

   „Лихослів’я і боротьба з ним” - Інформаційно-методичний збірник «Вісник»,   № 2, 2013р.

   Збірка „І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій…”  2014 рік. Біров О.І., Гудь Н.І. Методична розробка бінарного уроку з української літератури та англійської мови на тему: „Козацтво. Спогади про старожитню Україну. Запорізьке козацтво в поезії Тараса Шевченка „До Основ’яненка”           

         «Мовознавчий турнір. Словосполучення і речення. Синтаксичні зв’язки в них. Граматична основа речення» - Інформаційно-          методичний  збірник «Вісник»,  2014, № 3

        Збірка Творчі здобутки (з досвіду роботи педагогічних працівників ЗП(ПТ)О), 2017 р. Методична розробка «Складні випадки правопису м’якого знака, апострофа, великої літери».

       Збірка Обмін досвідом – ключ до знань (з досвіду роботи педагогічних працівників ЗП(ПТ)О), 2018 р. «Національно-патріотичне виховання учнів на уроках української мови та літератури та в позаурочний час».

      Робота у складі творчої групи з розробки Збірника завдань з української мови за професійним спрямуванням (куратор – металообробного, автомобільного та сільськогосподарського напрямків) 2015-2017 р.

      На Методичному порталі розміщено методичну розробку уроку української мови на тему «Система частин мови, спільне й відмінне в них. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників» - сертифікат №44395 від 15.03.2016р.

      Участь у конкурсах, оглядах: конкурс методичних комісій суспільно-гумунітарної підготовки та класних керівників.

Участь у оновленому очному курсі за програмою Intel  «Навчання для майбутнього» - сертифікат №В 10-2562 від 13 червня 2014р.

Участь у семінарі-тренінгу «Удосконалення професійної компетентності педагогів ПТНЗ з використання інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів мережі Інтернет» - сертифікат №66-08-11-2017-НМЦ ПТО

Участь у вебінарі «Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання за допомогою інтернет-сервісів» - свідоцтво ТОВ «Освітній проект» «На Урок» № В1-58251 від 25.03.2018р.

Виступи на педагогічних радах:

Використання міжпредметних зв’язків у навчально-виховному процесі. (Протокол № 6 від 06.05.2015р.)

Метод проектів, як один із засобів підвищення творчого потенціалу учнів. (Протокол № 3 від 02.11.2015р.)

Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури. (Протокол № 3 від 01.01.2018р.)

Спільне засідання МК «Взаємозв’язок між загальноосвітньою та професійною підготовкою».

«Професійна майстерність викладача – необхідна умова у роботі з учнями». (Протокол МК суспільно-гуманітарної підготовки №5 від 21.11.2018р.)