ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

            Методична розробка уроку    електроматеріалознавства «Провідникові матеріали  з малим питомим опором»

            (Протокол № 7 засідання МК електротехнічних дисциплін від 12.02.2014)

            Урок розроблений із застосуванням проблемно-пошукового методу навчання; використано різні форми роботи: фронтальну, індивідуальну, групову. Під час пояснення нового матеріалу використано мультимедійне обладнання.

                                 Методична розробка уроку з предмета  захист Вітчизни  «Конституція України про призначення Збройних Сил»

             (Протокол № 2 засідання МК класних керівників від 20.09.2011)

                     Учні ознайомились із системою законів, які забезпечують обороноздатність держави та з Воєнною доктриною як основою цієї системи, структурою військової організації держави. Урок розроблений з використанням мультимедійної презентації.

            Методична розробка уроку з предмету захист Вітчизни  «Загальновійськова  підготовка. Стройові прийоми і рух без зброї»

            (Протокол № 7 засідання МК класних керівників від 11.02.2013)

         Учні вчилися прийомам руху стройовим і похідним кроком, тренувались у виконанні вивчених стройових прийомів.

            На уроках захисту Вітчизни особливу увагу звертаю на формування правильної осанки під час ходьби; пропагування здорового способу життя; виховання морально-вольових якостей, сили духу, сміливості, наполегливості, упевненості у свої силах.  

            Методи проведення: розповідь, демонстрація нового прийому, відпрацювання його виконання за елементами, тренування на стройовому майданчику.

        Методична розробка уроку    електроматеріалознавства «Провідникові вироби» (2016 рік).

     Методична мета: методика використання ІКТ в процесі викладу нового матеріалу, активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення нового матеріалу.

      Методична розробка уроку    електроматеріалознавства «Класифікація діелетриків» (2018 рік).

     Мета  уроку: Навчальна: дати учням поняття про діелектрики, їх класифікацію і використання;

                               Розвиваюча: розвивати в учнів мислення, спостережливість, навики порівняння і аналізу складу, властивостей і застосування різних типів діелектриків;

                              Виховна: виховувати зацікавленість до отриманих на уроці знань, навики самостійної роботи.

                            Методична мета: Використання електронних засобів навчання при вивченні предмету.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

            Конспект лекцій з предмету «Електроматеріалознавство»

            (Схвалено на засіданні методичної ради. Протокол №5 від 26.12.2013 )

 

            У посібнику розглянуті фізичні основи явищ, що протікають в діелектриках, провідниках, напівпровідниках, та магнітних матеріалах; надано класифікацію  матеріалів; описуються їх електричні, фізико-хімічні та механічні властивості; приведені необхідні відомості про використання.

Патріотичне виховання на уроках Захисту Вітчизни та позаурочній роботі (2017)

Актуальність військово-патріотичного виховання особистості у соціально-політичній ситуації, яка склалася у нашій державі: війна на Сході України та анексія Криму, вимагає особливого ставлення молодого покоління до своєї Батьківщини та армії в цілому. Виникла проблема виконання патріотичного обов’язку населення військової служби. У деяких українських сім’ях не достатньо приділялась увага патріотичному обов’язку. Тому ми, викладачі Захисту Вітчизни, мусимо цю прогалину ліквідувати.

З досвіду роботи "Сучасні вимоги до уроків спецдисциплін у ЗП(ПТ)О".(2018 р.)

Якості підготовки робочих кадрів  завжди приділяли велику увагу. Враховуючи досягнення науково-технічного прогресу на систему професійно-технічної освіти покладається  завдання підготувати молоде покоління, здатне як до фізичної, так і  до розумової праці, до активної діяльності в народному господарстві та в сфері науки.

З досвіду роботи "Використання ІКТ на уроках предмету "Захист Вітчизни" (2018)

Важливою умовою успішності занять з предмету “Захист Вітчизни” є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів. На заняттях стосунки між учнями і викладачем, а також учнів між собою підтримуються на зразок стосунків між військовослужбовцями Збройних Сил України

Використання сучасних засобів навчання при підготовці кваліфікованих робітників. (2018 р.).

Якісна підготовка кваліфікованих робітників потребує творчого підходу викладачів та майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О до вибору змісту, форм, методів та засобів навчання, максимального використання досягнень сучасної педагогічної науки, нових педагогічних і виробничих технологій. Які мають бути орієнтованими не лише на передачу готових знань, а й відображати ідеї розуміння та визнання чужої точки зору, повагу до особистості, організації співпраці та самовираження в діяльності, в творчості, тобто на формування комплексу особистісних якостей учнів.

Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок: методика проведення і результативність. (2019 р.)

Одним із пріоритетних напрямків реформування освіти на сучасному етапі є розробка і впровадження ІКТ у навчальний процес та в управління освітою. Усе це не може не викликати змін у сфері освіти і вимагає від усіх учасників процесу освоєння ІКТ і навичок користування ними.