Педагогічна діяльність

  Мета атестації: підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої   категорії» та педагогічного звання «викладач-методист»

  Методична проблема, над якою працює педагог: розвиток креативного   мислення учнів за допомогою нетрадиційних методів навчання

Відкриті уроки:

2016 рік. Співвідношення між тригонометричними функціями одного і того    самого аргументу.

 Мета уроку. Вивчити співвідношення між тригонометричними функціями одного і того самого аргументу, формування умінь застосовувати вивчені співвідношення для тотожних перетворень (спрощення) виразів, знаходження значень тригонометричних функцій  за однією відомою функцією.

Відкритий урок  з математики на тему «Циліндр» ( Протокол № 4 від 14.11.2018 року, МК викладачів природничо-математичного циклу - декада наставників-майстрів педагогічної праці). Мета уроку: озброїти учнів міцними знаннями про тіло обертання – циліндр, його елементи та властивості, розкрити інтелектуальність  та творчі здібності, чіткість та логіку мислення учнів, сприяти активізації розумової діяльності, виховувати активність, працьовитість. У методичній розробці дотримано структуру та елементи уроку, використано такі форми роботи як бесіда, розповідь, пояснення. На уроці були задіяні як групова, так і індивідуальна робота з здобувачами освіти, різні види самостійної роботи.

Відкритий урок з математики на тему «Призма. Пряма і правильна призма» ( Протокол № 7 від 12.02.2020 року, МК викладачів природничо-математичного циклу). Метою даного уроку є: формування в здобувачів освіти  поняття призми та її елементів, прямої і правильної призми, домогтися засвоєння основних властивостей призми; розвиток творчої активності учнів; виховання свідомого ставлення до навчання, наполегливості у досягненні мети. Методична  мета – удосконалення методики проведення уроків з використанням інтерактивних методів і продемонструвати використання сучасних інноваційних технологій при викладанні математики; підвищення оперативності контролю, індивідуалізації навчання, як засобу впровадження особистісно орієнтованих технологій в освітній процес.

Методичні напрацювання:                                                                             

Доповіді і виступи:

 • Шляхи і методи впровадження в навчально-виховний процес ІКТ, 2015р.
 • Використання між предметних зв’язків при викладанні математики, 2015р.
 • Методичні прийоми розвитку уваги на уроках математики, 2015р.
 • Використання нетрадиційних методів навчання на уроках математики, 2015р.
 • Кабінет математики – це творча майстерня для спільної роботи учнів та викладачів, 2015р.
 • Індивідуалізація та диференціація навчально-виховного процесу, 2016р.
 • Розвиток креативності учнів на уроках математики, 2016р.
 • Семінар –практикум «Сучасний урок – спільна творчість викладача та учня» ( Протокол №5 від 07.12.2016 року, МК викладачів природничо-математичного циклу) У даній доповіді висвітлено проблеми сучасного уроку в ліцеї, зокрема співпраця викладача та учнів. Вказано на завдання педагога , а саме: навчити учнів основам наук, вмінню аналізувати, робити висновки, порівнювати, використовуючи набуття знання та навички. Тільки в тісній співпраці з учнями на уроці, зацікавленості їх своїм предметом, використанні нових прийомів, методів, форм можна говорити про творчість викладача та міцні знання учнів. Це є наріжним каменем методики викладання.
 • З досвіду роботи «Індивідуалізація та диференціація навчання математики» ( Протокол № 9 від 06.04.2017 року, МК викладачів природничо-математичного циклу). Суть індивідуалізації та диференціації в тому, що кожен учень – це особистість із своїми плюсами і мінусами, можливостями та прагненнями. Завдання викладача – знайти місточок до серця і розуму кожного учня, допомогти їм опанувати програму, розкрити обдарованість, навчити мислити критично і креативно, полюбити процес продовження вивчати математику і застосовувати одержані знання, і набуті навички в поєднання із здобуттям обраної професії. Тема мого досвіду доводить, що ефективність навчання і виховання вищі, якщо учень сам стає суб’єктом навчально-виховного процесу. При такому інноваційному вирішенні проблеми докорінно змінюються відносини в системі викладач – учень, а саме: учень відкриває нові знання – викладач рекомендує джерело знань; учень експериментує – викладач розкриває можливі форми і методи спрямування індивідуальної роботи учня; учень працює – викладач прогнозує результат роботи; учень активний – викладач створює умови для прояву активності; учень несе відповідальність за результати своєї діяльності – викладач допомагає оцінити отримані результати і виявити способи удосконалення діяльності. У цілому при індивідуальній роботі над завданнями викладач виконує такі функції: він є джерелом інформації, координує весь процес, підтримує і заохочує учнів, підтримує неперервний зворотній зв’язок. Отож, великою перевагою індивідуалізації та диференціації навчання математики є вміння, які набувають учні, а саме: створення алгоритму розв’язування задачі, попередньо прораховуючи можливі результати, використовувати набуті раніше знання, аналізувати, спів ставляти результати, аргументувати свою думку, оцінювати себе, проявляти самоосвітньою творчу активність.
 • З досвіду роботи «Організація самостійної роботи на уроках математики».  (Протокол № 4 від 08.11.2017 року, МК викладачів природничо-математичного циклу). У даній доповіді акцентується увага колег на методі групового навчання, коли в групах сильні й  слабкі учні, які разом вирішують завдання. Така форма роботи на уроці передбачає не лише взаємодопомогу, а й елементи змагання, лідерства. Тут наявні креативність, логічне мислення, нестандартний підхід до розвязування задач. 
 • Педагогічні читання «Роль ІКТ у підвищенні професійної майстерності викладача». ( Протокол № 6 від 10.01.2018 року, МК викладачів природничо-математичного циклу). У даній доповіді розкрито питання про роль ІКТ у підготовці професійної майстерності викладача, наголошено, що сучасна освіта потребує ІКТ, як ніколи. Без цього сьогодні не обійтися, ІКТ диктує час. Сучасні здобувачі освіти озброєні гаджетами, Інтернетом, тому й педагоги повинні постійно підвищувати свій фаховий рівень та майстерність за допомогою інновацій та впровадження нових форм і методів навчання у своїй роботі.
 • Із досвіду роботи «Використання інтерактивних методів навчання на уроках математики». ( Протокол № 7 від 14.02.2018 року, МК викладачів природничо-математичного циклу).У доповіді розкрито позитивну роль інтерактивних методів навчання при вивченні математики, їх інновацію, цікавість учнів до вивчення математики, зв’язок з життям та іншими предметами, розвиток творчих здібностей та креативного мислення. Застосування на уроках інтерактивних методів навчання в поєднанні з іншими формами навчальної діяльності допомагає не тільки кращому засвоєнню матеріалу, а й вчить учнів використовувати набуті знання й досвід, пов’язуючи їх з реальними життєвими ситуаціями. Це сприяє формуванню життєвої компетентності учнів, що і є одним з основних завдань сучасної освіти. 
 • Доповідь «Самостійна робота учнів на уроках математики» ( Протокол № 2 від 12.09.2018 року, МК викладачів природничо-математичного циклу). У даній доповіді розкрито методи та форми самостійної роботи, мотивацію учнів до самостійного удосконалення своїх знань з математики, принципи зацікавленості учнів до вивчення математики, бажання дізнатися більше про зв’язок математики з виробничим навчанням, їх ефективність та доцільність.
 • Проблемний стіл «Інноваційні технології в освітньому просторі» ( Протокол № 8 від 13.03.2019 року, МК викладачів природничо-математичного циклу). У виступі на диспуті було висловлено свою думку, відносно інноваційних технологій в освітньому просторі, зауважено, що освітній простір не може існувати без інноваційних технологій, це вимоги часу. Учні сьогодні хочуть чогось нового, прогресивного, адже вони краще сприймають інформацію через гаджети, смартфони, мультимедійній презентації, відеофільми тощо. Тому так важливо використовувати новітні технології з користю, з кращим засвоєнням знань учнів і спонукати їх до самостійного навчання не тільки математики, але й інших предметів. 
 • Обговорення стану реалізації принципу професійної спрямованості викладання математики ( Протокол № 5 від 11. 11.2020 року, МК викладачів природничо-математичного циклу). Дана стаття ставить за мету поглиблення вивчення проблеми звязку математики з орієнтацією здобувачів освіти на робітничу професію на уроках математики. Найкращим способом здійснення професійного спрямування навчання математики є розв’язування задач з виробничим змістом. Під час розв’язання запропонованих завдань на уроках математики здобувачі освіти отримують можливість працювати із завданнями, які допомагають їм більш свідомо опановувати ази вибраної професії, готувати повідомлення та доповіді, які відкривають можливості для формування інтелектуальних умінь у результаті їх використання на уроках теоретичної і практичної підготовки, а також викликає в здобувачів освіти позитивні емоції і до предмета математики, і до майбутньої професії. Пропонуються задачі з професійним спрямуванням до пере­ліку тем з курсу математики, що відповідають змісту навчання за програмами 10—11-х класів.
 • Доповідь «Навчаємо для життя» ( Протокол № 6 від 16. 12.2020 року, МК викладачів природничо-математичного циклу). У доповіді висвітлено певні особливості викладання математики у ЗП(ПТ)О, адже потрібно забезпечити тісний зв’язок викладання предмета з майбутньою професією здобувачів освіти. Рівень загальноосвітньої, політичної та професійної підготовки випускників ЗП(ПТ)О має відповідати вимогам сучасного виробництва, що ґрунтуються на досягненнях науки і техніки. Найкращим способом здійснення професійного спрямування  навчання математики є розвязування задач з виробничим змістом. Виконання таких завдань викликає у здобувачів освіти позитивні емоції як до предмету математики так  і до майбутньої професії .
 • Презентації:
  • Презентація методичної розробки з математики «Задачі професійного спрямування» ( Протокол № 8 від 01.03.2017 року, МК викладачів природничо-математичного циклу). В даній методичній розробці з математики презентовано задачі з професійним спрямуванням за професіями, які опановують учні в ліцеї. Ці змістовні, цікаві, кількісні та якісні задачі розвивають логічне та аналітичне мислення учнів, збагачують їх кругозір, допомагають вивчати обрану спеціальність, підвищують інтерес до математики та показують доцільність її вивчати

  • Презентація методичної розробки уроку з теми «Конус». ( Протокол № 5 від 13.12.2017 року, МК викладачів природничо-математичного циклу). У даній методичній розробці висвітлені цікаві ідеї та форми проведення уроку, елементи гри, змагання між командами, розгадування шифрограм та кросвордів, використання ІКТ.

Публікації у засобах масової інформації:

- Методична розробка уроку з теми «Співвідношення між тригонометричними функціями одного і того    самого аргументу» - інформаційно-методичний збірник «Вісник», 2015, № 4

- Презентація до методичної розробки уроку математики на тему "Співвідношення між тригонометричними функціями одного і того самого аргументу" - ТОВ "Всеосвіта", свідоцтво ІН220564, від 25.01.2021

- Методична розробка уроку математики на тему "Співвідношення між тригонометричними функціями одного і того самого аргументу" - ТОВ "Всеосвіта", свідоцтво RN522351, від 25.01.2021

- Методична розробка уроку математики на тему "Перпендикуляр і похила до площини" - ТОВ "Всеосвіта", свідоцтво LQ019317, від 25.01.2021

Участь у конкурсах

 • Аукціон педагогічних ідей «Сходинки до творчості», 2015
 • Конкурс на кращу методичну розробку уроку з математики "Мій відкритий урок" - ІІІ місце, 2020.

Методична діяльність

Інноваційні проекти:

 • Інноваційний ппроект (Школа морального здоров’я), 2012

Методичні рекомендації:

     - Проведення лабораторно-практичних робіт з геометрії

- Застосування сучасних технологій навчання

- Організація роботи з комплексного методичного забезпечення предметів та професій

- Як зробити урок успішним?

- Системний аналіз уроку

- Розв’язування тригонометричних рівнянь

- Застосування системного підходу до навчання

- Математика в житті людини. Збірник задач